Boodskappe - Egk Centurion

Ds Gerrie van Dalen
084 515 0937
gavandalen62@gmail.com


EGK-Centurion
Diens Tye
09:00
18:30


Gloverlaan 264A
Lyttleton AH
Centurion


Go to content

Main menu:

Ds Gerrie Van Dalen
Verborge in God - 1
Kolossense 3:1-10
3 Maart 2019


Kol 3:3
3  Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God.


1) Wat beteken verborge

Kol 3:3
3  Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God.

Kol 3:3
3  For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.

kruptō
kroop›-to
A primary verb; to conceal (properly by covering): - hide (self), keep secret, secret [-ly].

Exo 2:3
3  Maar toe sy hom nie langer verborge kon hou nie, het sy vir hom ’n mandjie van biesies geneem en dit met lymgrond en pik bestryk; en sy het die seuntjie daarin neergelê en dit in die riete aan die kant van die Nyl gesit.

Deut 29:29
29  Die verborge dinge is vir die HERE onse God; maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet.

Ps 38:10
10  Here, voor U is al my begeertes, en my gesug is vir U nie verborge nie.

Dan 12:9
9  En hy het gesê: Gaan heen, Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe.

Ons is verborge saam met Christus – ons kan nie verborge wees sonder Christus nie.

2) Begin met ’n afsterwe

Kol 3:3
3  Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God.

Rom 6:23
23  Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.

Jesus moes sonde word en Hy moes sterwe sodat ons kan lewe.

Die oomblik wat ons die keuse maak om te sterf vir die sonde en nie onsself te behaag nie, gaan daarom:

Rom 6:1–8
1  Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word?
2  Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe?
3  Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie?
4  Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ’n nuwe lewe kan wandel.
5  Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy opstanding;
6  aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.
7  Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde.
8  As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe,

Kol 1:19–23
19  Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon
20  en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis—ek sê deur Hom—die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele.
21  Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het Hy nou versoen
22  in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor Hom te stel;
23  as julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek, Paulus, ’n dienaar geword het.


AANDDIENS


Ds Gerrie Van Dalen
Verborge in God - 2
Kolossense 3:1-10
3 Maart 2019

Kol 3:3
3  Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God.


1) Lei tot ’n gemeenskaplike lewe saam met God die Vader en sy Seun Jesus Christus

Kol 3:3
3  Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God.

Wanneer ek Jesus aanhang word ek een met Hom.

1 Kor 6:17
17  Maar wie die Here aanhang, is een gees met Hom.

My denke, my handel en my optrede verteenwoordig God die Vader.

By die geloof moet al dié dinge bygevoeg word waarvan Petrus hier praat:

2 Pet 1:1–9
1  Simeon Petrus, ’n dienskneg en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so ’n kosbare geloof as ons verkry het deur die geregtigheid van onse God en Saligmaker, Jesus Christus:
2  Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus, onse Here!
3  Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van Hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug,
4  waardeur Hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is.
5  En juis daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis,
6  en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug,
7  en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naasteliefde.
8  Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van onse Here Jesus Christus nie;
9  want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig, en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet.

Wanneer ons bereid is om voor God te buig en Hy vergeef ons vir ons blindheid sal ons weer groei.

2 Pet 1:10
10  Daarom, broeders, moet julle jul des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak; want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie.

2) Die wêreld kan dit nie verstaan nie

1 Kor 2:14
14  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Maar die kinders van die Here sal die verborgenheid van God ken.

Mark 4:11
11  En Hy sê vir hulle: Aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken, maar vir hulle wat buite is, kom alles deur gelykenisse,

1 Joh 3:1–5
1  Kyk wat ’n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word! Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom nie geken het nie.
2  Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.
3  En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.
4  Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid.
5  En julle weet dat Hy verskyn het om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in Hom nie.

3) Bring ’n ewige sekuriteit

Joh 10:28
28  En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie.

Heb 7:25
25  Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree.

Heb 7:25
25  Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them.

pan-tel-ace’
From G3956 and G5056; full ended, that is, entire (neuter as noun, completion): -    + in [no] wise, uttermost.

Joh 14:6
6  Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

1 Pet 1:1–4
1  Petrus, ’n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galásië, Kappadocië, Asië en Bithínië,
2  uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus: Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word!
3  Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot ’n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode,
4  sodat ons ’n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons

1 Pet 1:4
4  To an inheritance incorruptible, and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you,

aphthartos
af’-thar-tos
From G1 (as a negative particle) and a derivative of G5351; undecaying (in essence or continuance): - not (in-, un-) corruptible, immortal.

amiantos
am-ee’-an-tos
From G1 (as a negative particle) and a derivative of G3392; unsoiled, that is, (figuratively) pure: - undefiled.

amarantos
am-ar’-an-tos
From G1 (as a negative particle) and a presumed derivative of G3133; unfading, that is, (by implication) perpetual: - that fadeth not away.

1 Pet 1:5–6
5  wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd.
6  Daarin verheug julle jul, al word julle nou—as dit nodig is—’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge,

Rom 8:31–39
31  Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vír ons is, wie kan teen ons wees?
32  Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie?
33  Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak.
34  Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree.
35  Wie sal ons skei van die liefde van Christus verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard?
36  Soos geskrywe is: Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape.
37  Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.
38  Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge
39  of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.

Kabous Erasmus             083 458 2683             kabouse@gmail.com


Back to content | Back to main menu