DIENSTE:

SONDAE: 09:00 EN 18:30

WOENSDAE (BIDUUR): 19:00

GEMEENTE NUUS

WelKOM

Die Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika is 'n lewenskragtige evangeliese kerk wat op 'n Gereformeerde grondslag berus. Die Kerk is gefundeer op die Heilige Skrif, die onfeilbare Woord van God. Die leer wat die Kerk, op grond van Gods Woord bely, is Evangelies-Gereformeerd en dit word uitgedruk in sy evangeliese belydenis en ook die Gereformeerde belydenisskrifte, naamlik die drie formuliere van Enigheid en die Evangeliese Belydenis.

 

Vir enige inligting rakende die COVID-19 uitbraak, wat ons as gemeente raak, kliek asb. hier

wat verkondig ons:

1

 verlossing & redding

Die verlossing en redding van verlore sondaars (Efes. 1:7)   en dat ‘n mens in hierdie lewe sekerheid van saligheid  kan bekom.
 (1 Joh. 5:13)

2

Vervulling me t die heilige gees

Die vervulling met die Heilige Gees (Efes. 5:18) en die noodsaaklikheid van heiligmaking wat die wil van God is vir sy kinders (1 Thes. 4:7,8)

3

die wederkoms

Die persoonlike wederkoms van Jesus Christus voor die duisendjarige vrederyk. 
(1 Thes. 4:16,17 ; Open. 19:20)

4

goddelike genesing

Die genesing van die kranke liggaam, wat impliseer dat God vandag nog siekes  genees op grond van die versoening van Jesus Christus. (Matt. 8:17,18)

BOODSKAPPE

Vir 'n groter verskeidenheid van boodskappe, besoek gerus WebWoord.

Centurion-gemeente se vorige preke is hier.

18 Oktober 2020: Ds Gerrie van Dalen

11 Oktober 2020: Student Rudolf fourie

18 Oktober 2020: Ds Gerrie van Dalen

11 Oktober 2020: Student Rudolf fourie

Ons hanteer tans die boek van Exodus in ons Biduur geleenthede. Kliek gerus hier vir meer inligting.

Afkondigings

Verjaarsdae

Voorbidding

Komende
Aktiwiteite

 

Barmhartigheid

Hemelbrood

bediening

  • Mag u elkeen die seën van die Here ervaar by die aanhoor van Sy kosbare Woord!
  • Ons vra u as Gemeente se voorbidding, verdraagsaamheid en geduld terwyl ons die kerkgebou herstel. By voorbaat dank vir u elkeen se samewerking.
  • Laat ons in hierdie uiters uitdagende tye vashou aan Hom wat nooit kan wankel nie!

 

 

Gedagte vir die week:

“Werp jou sorg op die HERE, en Hy sal jou onderhou;

Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie.”

 Ps 55:3

Johan Bester – 21 Oktober

Danie Botes – 22 Oktober

Marthie Stevens – 23 Oktober

Carla Delport – 24 Oktober

Siekes: Siekes: Neels en Yvonne Enever, Ds Martin Smit, Johnny Foonk, JD Pretorius, Marié vd Linde, Daniele Fourie, oom Callie vd Walt, Dirk Uys, Christine Marais en Me. Lucinda Louw (Sasolburg).

 

Evangelisasie aksies: Passie vir Siele, Aksie 1.8, Jews for Jesus, Geopende Deure, Transwêreldradio, Die Gideons, Nehemia Aksie, AEB, Sending sonder grense, Bybelgenootskap.

 

Sending predikers: di. Thys Loubser, Jannie Coetzer, Johan Boshoff, Fred de Waal, Barnie Olivier, Phillip Jacobus, Ds Andries en Sunette Schwartz, Broer Paul Kuhn.

 

Werksaamhede van die gemeente: Kerkraad, CVV, Jeug, Barmhartigheid, Evangelisasie, Sangkommisie, Sending, Silwerjeug, Sondagskool en Graaff-Reinet Kleurling gemeente, redding van siele.

 

Gebedstyd: Ons vra u elkeen se ernstige voorbidding vir:

• Die duisende mense in ons land wat siek is;

• Die personeel by hospitale/klinieke;

• SA se ekonomie;

• Ons Universiteite, skole en kinders;

• Ons Kerke – veral ons eie EG Kerk en Gemeente!

• Ons beroepe, inkomste en voortbestaan.

NET GOD KAN HIERDIE TOESTAND IN SA VERANDER!

 

Ander: Barmhartigheidswerk in die gemeente.

20 Okt – ASK vergadering om 10:00 by die Kweekskool.

21 Okt – Biduur om 19:00 by die Kerk.

22 Okt – SJA Afsluiting soos gereël by die pastorie te Aberdeenstraat 61 om 10:00

29 Okt – Kerkraadsvergadering om 19:00.

15 Nov – Voorstelling van Katkisante en voornemende nuwe lidmate. U kan Ds Gerrie kontak asb. Alle voornemende lidmate sal ’n induksie seminaar deurloop op 1 en 8 November na die aanddiens: 19:30-20:30.

 

Alle aktiwiteite van die Gemeente is onderhewig aan die inperkings bepalings van die Regering soos aangekondig.

Die volgende kerkraadslede kan gekontak word in verband met barmhartigheid:

 

Diaken Jaco de Bruin 082 920 5949 jacodb@vodamail.co.za,

 

Enige navrae en versoeke kan aan hierdie persone gerig word en dit sal met die grootste moontlike vertroulikheid hanteer word. U wyksouderling kan U ook help sou U dit verkies.

 

Handelinge 6 :1 – 7

Alle dienste word opgeneem en kan bestel word by die klankkamer na die diens.

 

 

Alle dienste word ook lewendig via die internet uitgesaai: http://www.webwoord.co.za

 

Volg die stappe op die skerm om in te skakel tydens diens tye.

 

 

Daar is ook 'n toepassing vir selfone beskikbaar op IOS App store en Android Playstore, sleutel die soekterm "Webwoord" in en installeer op u foon om baie maklik te kan inskakel op die dienste.

lidmaat en besoeker inligting

Ons streef daarna om ons registers op datum te hou. Kliek asb. hier om die vorm te voltooi sodat ons u nuutste inligting op rekord het.

Offergawe

Dank aan elkeen vir u getroue  bydraes.

 

Vir direkte EFT inbetalings:

ABSA BANK (CENTURION)

Evangelies-Gereformeerde Kerk

Rekening nommer: 101 850 3596

Tak kode (Universiële kode):  632 005

Besoek ons

Gloverlaan 264A

Lyttelton

Centurion

Gauteng

Suid-Afrika

Epos

gavandalen62@gmail.com

Ds. Gerrie van Dalen

Submitting Form...

The server encountered an error.

Boodskap ontvang.

© EGK Centurion • Oktober 2020